Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING ERIC DE BRUIJN PENSIOENCONSULTANCY1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, waarbij door Eric de Bruijn Pensioenconsultancy, hierna te noemen adviesbureau, op declaratiebasis pensioenadviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2. OVEREENKOMST
Door aanvaarding van het uitgebrachte rapport bevestigt de opdrachtgever dat de opdracht op zijn verzoek is uitgevoerd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden adviesbureau slechts na diens schriftelijke bevestiging.
Adviesbureau behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens
vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.


3. UITVOERING
Adviesbureau zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan adviesbureau het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.


4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING
Alle door adviesbureau genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal adviesbureau opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van tijdsoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
Indien het noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van adviesbureau staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van adviesbureau in rekening worden gebracht.


7. WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”
Adviesbureau zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en / of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.
Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal adviesbureau opdrachtgever van tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING
Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren maal het op dat moment van toepassing zijnde uurtarief worden bepaald.
Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft adviesbureau het recht het vaste honorarium, alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%.
Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten.
Adviesbureau zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in dit artikel is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever aanleiding geeft kan adviesbureau ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan adviesbureau de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
Adviesbureau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien dit voor adviesbureau redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van adviesbureau ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden, welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
Adviesbureau is gerechtigd tot betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben.


10. INSCHAKELING DERDEN
Indien dat noodzakelijk en wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.


11. AANSPRAKELIJKHEID
Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van adviesbureau voor door opdrachtgever geleden schade, ongeacht de wijze waarop een eventuele tekortkoming is ontstaan, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:
€ 450.000,-- of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door adviesbureau verstrekte advies.
Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 4 is adviesbureau in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Adviesbureau staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Adviesbureau is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
Opdrachtgever zal adviesbureau vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van adviesbureau of door adviesbureau ingeschakelde derden nimmer aanspreken.


12. VERVAL VAN RECHT
Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens adviesbureau terzake van schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en / of fouten van adviesbureau bij de uitvoering van de overeenkomst.


13. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
Alle overeenkomsten van adviesbureau en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van adviesbureau in Nederland, dan wel het arrondissement waar adviesbureau n Nederland gevestigd is, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Adviesbureau heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.


14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
Wijzigingen en / of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met
ingang van de dag, volgende op de dag van toezending daarvan.


Amsterdam, januari 2019 Eric de Bruijn Pensioenconsultancy